Security-Supervisor_100821_title

รับสมัครพนักงาน ประจำสถานีภูเก็ต (HKT)

***บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงิน หรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี***
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- หัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัย (Security Supervisor)

2. คุณลักษณะทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- เพศชาย หรือ หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น
- อายุ 28 ปีขึ้นไป
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง

3. คุณลักษณะต้องห้าม
- เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
- เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)
เรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสำหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

- แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด - 1 ฉบับ
- ประวัติการทำงาน (Resume) - 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว - 1 ใบ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน - 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา - 1 ฉบับ
- สำเนาใบพ้นภาระรับราชการทหาร สด.8 หรือ สด.43 - 1 ฉบับ
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) - 1 ฉบับ
- เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) - 1 ฉบับ
- สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) - 1 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน

5. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร
*** รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ***
สมัครทางออนไลน์ โดยดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร “แบบฟอร์มกรอกประวัติโดยย่อ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด” ผ่านทาง QR Code และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานส่งกลับมายัง E-Mail : recruithkt@aotga.com