recruit-dmk_24112021_title

รับสมัครพนักงาน ประจำสถานีดอนเมือง (DMK)

***บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงิน หรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี***

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1. พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter)
1.2. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (Loader)
1.3. พนักงานควบคุมขนถ่ายสัมภาระ (Aircraft Loadmaster)
1.4. พนักงานทำความสะอาดบนเครื่องบิน (Cleaner)
1.5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในลานจอด (Safety Control Officer)
1.6. พนักงานขับอุปกรณ์ภาคพื้น 1 (Ground Services Equipment Operator 1)
1.7. เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent)
1.8. เจ้าหน้าที่ควบคุมระวางบรรทุก (Load Control Agent)
1.9. เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการลานจอด (Ramp Operations Control Agent)
1.10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบิน (Flight Operations Officer)
1.11. เจ้าหน้าที่การโดยสาร (Passenger Services Agent)
1.12. เจ้าหน้าที่วางแผนและธุรการ (Planning & Administrative Officer)
1.13. ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Mechanic)
1.14. เจ้าหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุง (Maintenance Supply)

2. คุณลักษณะทั่วไป
2.1. มีสัญชาติไทย
2.2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

3. คุณลักษณะต้องห้าม
3.1. เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม
3.2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
3.3. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
3.4. เป็นผู้มีประพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น)
เรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสำหรับส่งหลักฐานสมัครงาน

4.1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด 1 ฉบับ
4.2. ประวัติการทำงาน (Resume) 1 ฉบับ
4.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4.4. สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ) 1 ฉบับ
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารในการสมัครงานและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วน

5. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร
*** รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ***
- สมัครทางออนไลน์ โดยดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร “แบบฟอร์มกรอกประวัติโดยย่อ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด” ผ่านทาง QR Code และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานส่งกลับมายัง E-Mail : recruit_hr@aotga.com
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 095-372-9827 เวลา 09.00 -16.00 น.