รับมอบ RA-HKT_201221_title

» วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่, น.ท.ธรรวีร์ ศรีนวล รองผู้จัดการใหญ่ นายเจตน์ บุลสุข รองผู้จัดการใหญ่ (ทดม.) และนายนิวัฒน์ ธานินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบใบรับรองด้านการรักษาความปลอดภัยสินค้า (Regulated Agent Certificate) จาก นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่า บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสินค้าภายในคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อให้ลูกค้าและผู้มาใช้บริการมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นจะได้รับความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ใบรับรองออกให้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 50/31 บุคคลใดที่ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ในการรับจัดการขนส่งสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ สัมภาระ หรือสิ่งอื่นๆ ทางอากาศ จะต้องได้รับความเห็นชอบแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของตัวแทนควบคุมหรือการไปษณีย์ควบคุม และได้รับใบรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุม แล้วแต่กรณี จากผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) นำทีมโดย นายกิตติพงษ์ สระอุบล รองผู้จัดการใหญ่ ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต และคณะทำงาน RA ได้จัดเตรียมแผนรักษาความปลอดภัยสินค้า (Cargo Security Program Manual) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 33 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศเพื่อขออนุมัติเห็นชอบต่อผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินค้า (Cargo Security Program Manual) เพื่อให้มั่นใจว่าแผนรักษาความปลอดภัยดังกล่าวสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติซึ่งมีแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งบุคลากร เครื่องมือรักษาความปลอดภัยและสถานที่ประกอบกิจการมีความเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอแก่การรักษาความปลอดภัยสินค้า อีกด้วย

รับมอบ RA-HKT_201221 (4)
รับมอบ RA-HKT_201221 (1)
รับมอบ RA-HKT_201221 (3)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com