ZH9015_150323-HKT (2)

Phuket is continuously accepting new airlines (Shenzhen Airlines, ZH)

»Continuing from the beginning of March 2023, Phuket International Airport (HKT) has continuously added new routes from various airlines. And on March 15, Shenzhen Airlines, an airline from the People's Republic of China, started a new route to Phuket International Airport as well. It commenced from Shenzhen Bao'an International Airport (SZX), flight code ZH9015, flew on AIRBUS A320, landed at Phuket International Airport at 02:00 p.m., and was ground serviced by AOT Ground Aviation Company Limited (AOTGA).

»ภูเก็ตเปิดรับสายการบินใหม่อย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องจากช่วงต้นเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (HKT) ได้มีสายการบินเปิดให้บริการเพิ่มเส้นทางมาอย่างต่อเนื่อง และวันที่ 15 มีนาคม สายการบิน Shenzhen Airlines สายการบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ่มให้บริการเส้นทางใหม่มายังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเช่นกัน โดยเริ่มออกเดินทางจาก Shenzhen Bao'an International Airport (SZX) รหัสเที่ยวบิน ZH9015 ทำการบินด้วยเครื่อง แอร์บัส A320 และลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เวลา 14:00 น. และได้รับการให้บริการภาคพื้นโดยบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
ZH9015_150323-HKT (9)
ZH9015_150323-HKT (8)

»Phuket is a famous tourist destination in Thailand and is widely known to foreign tourists. Therefore, the launch of this new route is expected to further boost the tourism industry in the region and create more job opportunities.

ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของประเทศไทย และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้นการเปิดเส้นทางการบินใหม่ของสายการบินต่าง ๆ มายังภูเก็ตนั้นจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวในภูเก็ตและเป็นการเพิ่มโอกาสทางอาชีพของประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอน
ZH9015_150323-HKT (7)
ZH9015_150323-HKT (5)
ZH9015_150323-HKT (6)
ZH9015_150323-HKT (10)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com