ประกาศประกวดราคางานจ้างผลิตกางเกงปฏิบัติการ ด้วยวิธีประมูล โดยการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงครั้งเดียว

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ม.ค. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ม.ค. 2566
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.