จัดจ้างโครงการงานออกแบบและพัฒนาระบบ ERP การเงิน บัญชีและระบบจัดซื้อ จำนวน 1 งาน

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ธ.ค.2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 23 ธ.ค.2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.