dmk_vaccine_28-310521_title

AOTGA ฝ่าวิกฤติสู้โควิด-19

» เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น มาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, มาตรการปรับรูปแบบการทำงาน (work from home), มาตรการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร, มาตรการงดจัดกิจกรรมสังสรรค์ เป็นต้น และอีกหนึ่งมาตรการล่าสุดคือ มาตรการฉีดวัคซีน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายจะฉีดให้ประชาชนชาวไทยทุกคน

dmk_vaccine_28-310521 (2)
dmk_vaccine_28-310521 (14)

พนักงาน AOTGA เข้ารับการฉีดวัคซีน

» เมื่อวันที่ 28-31 พ.ค. พนักงาน AOTGA สถานีดอนเมืองจำนวนกว่า 300 คน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ โดยพนักงานของ AOTGA ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกสถานีแล้วกว่า 600 คน ตามนโยบายการฉีดวัคซีน COVID-19 ซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้คณะผู้บริหารและพนักงานของ AOTGA ขอเชิญชวนให้พี่น้องในวงการการบิน ประชาชนทั่วไป ร่วมลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจการบิน กลับมาให้บริการได้อีกครั้งหนึ่ง

dmk_vaccine_28-310521 (4)
dmk_vaccine_28-310521 (1)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com