AOTGA ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสแก่วัดดอนเมืองและวัดหลักสี่

     บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย สุขอนามัยของพระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองและหลักสี่ ที่จะเข้ามาประกอบพิธีทางศาสนาในช่วงวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

CSR_250221 (1)

     บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยสนับสนุนการให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสแก่วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง) และวัดหลักสี่ (พระอารามหลวง) เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคุณวาสนา ประยงค์หอม ผู้จัดการแผนกทำความสะอาดบนเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการ และคุณอินทิยา ฟอร์เรส ผู้จัดการแผนกสัญญาสายการบินและลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการพาณิชย์ เป็นตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com