รายละเอียดสัญญา >> วิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริษัท บริการ ภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด(แห่งใหม่)

By supply aotga | 24 November 2023 |

เลขที่สัญญา : 3CI3-670001 วงเงิน : 2,122,654.34 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ระยะเวลา : 45 วัน วันเริ่มต้นสัญญา : 8 พฤศจิกายน 2566 วันสิ้นสุดสัญญา :  22 ธันวาคม 2567 ระยะเวลารับประกัน :  2 ปี รายละเอียดสัญญา

สัญญาจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำอาคารคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 9 อัตรา

By supply aotga | 8 November 2023 |

เลขที่สัญญา : 3CS3-670001 เลขที่ PO : 266001958 วงเงิน : 4,449,060.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ระยะเวลา : 12 เดือน วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ตุลาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญา :  30 กันยายน 2567 ระยะเวลารับประกัน :  – รายละเอียดสัญญา

สัญญาเช่ารถรับ-ส่งผู้โดยสารแบบชานต่ำ
(Low-Floor Passenger Bus) จำนวน 2 คัน
เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

By supply aotga | 8 November 2023 |

เลขที่สัญญา : 2CL3-670001 เลขที่ PO : 266001949 วงเงิน : 1,990,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ระยะเวลา : 6 เดือน วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ตุลาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญา :  31 มีนาคม 2567 ระยะเวลารับประกัน :  – รายละเอียดสัญญา