รายละเอียดสัญญา >> วิธีตกลงราคา

สัญญาจ้างประเมินบุคลากร

By danupon | 7 January 2020 |

เลขที่สัญญา : วันที่ทำสัญญา : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : เงินล่วงหน้า (15%) : วันเริ่มต้นสัญญา : วันที่สิ้นสุดสัญญา : กำหนดเบิกจ่ายเงิน : การรับประกันผลงาน :