Complimentary-Disinfection-Services-Campaign_010821_title

AOTGA สนับสนุน ”Phuket Sandbox” ต่อเนื่อง จัดแคมเปญฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 กระเป๋าผู้โดยสารขาเข้าทุกใบ 100%

» ภายหลังเปิดโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บอกซ์” ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1กรกฏาคม 2564 เป็นต้นมานั้น ได้มีจำนวนเที่ยวบินรวมไม่น้อยกว่า 100 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารทั้งชาวไทยต่างชาติมากกว่า 10,000 คน ได้เดินทางเข้ามา และทำให้ยอดจองโรงแรมรวมกว่า 240,000 ห้อง แต่ในขณะที่ ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวตามโครงการฯ ยังอยู่ในระดับปลอดภัยโดยมีประมาณ 20 ราย เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องรักษามาตรการต่างๆ เพื่อให้จำนวนผู้ติดเชื้อไม่สูงขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้มีการทบทวนมาตรการและนโยบายต่าง ๆ ของโครงการดังกล่าวได้

Complimentary Disinfection Services Campaign_010821 (1)
Complimentary Disinfection Services Campaign_010821 (2)
Complimentary Disinfection Services Campaign_010821 (8)

» ด้วยนโยบายระดับผู้บริหารของบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ที่ได้คำนึงถึงและเอาใจใส่ในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามากับสายการบินต่างๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สายการบิน เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นฯ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการ เจ้าหน้าที่สนามบิน ที่ต้องปฏิบัติงานเป็นด่านหน้า ให้บริการ ดูแลและตรวจหาเชื้อนักท่องเที่ยวทันที จึงจัดแคมเปญให้การสนับสนุนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 บนกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร โดยจะจัดฉีดพ่นตรงบริเวณจุดขนถ่ายสัมภาระลงสายพานลำเลียงขาเข้าทุกใบ ทุกเที่ยวบินของสายการบินลูกค้า อาทิ เช่น สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์, สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส, สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส, สายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ และสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ตลอดเดือน สิงหาคม 2564 โดยพนักงานฉีดพ่นของบริษัท AOTGA มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโดยเฉพาะ เครื่องพ่นที่ได้รับรองมาตรฐานและน้ำยาที่มีคุณภาพในการฆ่าเชื้อสูงถึง 99.99% ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ เพื่อลดความเสี่ยงจากจุดสัมผัสบนกระเป๋าสัมภาระแก่ผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศภายใต้โครงการ “ภูเก็ต แซนด์บอกซ์”

Complimentary Disinfection Services Campaign_010821 (5)
Complimentary Disinfection Services Campaign_010821 (7)

» ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในขณะนี้ AOTGA ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเป็นอย่างมากและจะสนับสนุน ส่งเสริมความปลอดภัยของผู้โดยสาร นักท่องเที่ยวของสายการบินลูกค้า อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการรักษามาตรฐานในการให้บริการภาคพื้นฯ ให้มีความปลอดภัยแก่อากาศยานตามหลักมาตรฐานสากลอย่างสูงสุด

Complimentary Disinfection Services Campaign_010821 (6)
Complimentary Disinfection Services Campaign_010821 (9)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com