MU2813_260123 (3)

China Eastern Airlines launches new routes and is ready to welcome Phuket residents.

»Continuing from January 18, when airlines from China arrived at Phuket International Airport (HKT) for the first time in three years, until today, January 26, airlines from China are still coming in with an ever-increasing number of flights, which means a massive economic recovery for sure. This time, China Eastern Airlines opened a new route from Nanjing Lukou International Airport (NKG) to Phuket International Airport. The first flight, flight code MU2813, arrived in Phuket at 5:00 p.m. Thailand time.

»China Eastern Airlines เปิดเส้นทางใหม่ พร้อมต้อนรับชาวภูเก็ต
ต่อเนื่องมาจากวันที่ 18 มกราคม ที่มีสายการบินจากประเทศจีนได้เดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (HKT) เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีมานี้ จนกระทั่งมาถึงวันนี้ 26 มกราคม สายการบินจากประเทศจีนก็ยังคงเดินทางเข้ามาด้วยจำนวนเที่ยวบินที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหมายถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน และในครั้งนี้ China Eastern Airlines ได้ทำการเปิดเส้นทางใหม่จาก Nanjing Lukou International Airport (NKG) มาสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ซึ่งเที่ยวบินแรกรหัสเที่ยวบิน MU2813 ได้เดินทางมาถึงภูเก็ต ณ เวลา 17:00 น. เวลาประเทศไทย
MU2813_260123 (12)
MU2813_260123 (10)

China Eastern Airlines is Phuket International Airport's fifth Chinese airline customer and 52nd airline customer for ground services of AOT Ground Aviation Services Co., Ltd. (AOTGA) at Phuket International Airport. However, AOTGA still has activities to welcome airlines and passengers during the Chinese New Year festival as usual. But what's more, China Eastern Airlines will be the last airline for this Chinese New Year's welcome event. Additionally, airlines that use the service in the future will be welcomed in additional unique ways.

สายการบิน China Eastern Airlines นับเป็นลูกค้าสายการบินจีนลำดับที่ 5 ที่ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และเป็นลูกค้าสายการบินลำดับที่ 52 ของการให้บริการภาคพื้นของ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ณ สถานีภูเก็ต ทั้งนี้ทาง AOTGA ยังคงมีกิจกรรมต้อนรับสายการบินและผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีนเหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มเติมคือ สายการบิน China Eastern Airlines จะเป็นสายการบินสุดท้ายของกิจกรรมต้อนรับในช่วงตรุษจีนนี้ และสายการบินที่จะเข้ามาใช้บริการในอนาคตก็จะได้รับการต้อนรับในรูปแบบอื่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองครับ
MU2813_260123 (7)
MU2813_260123 (6)
MU2813_260123 (8)
MU2813_260123 (9)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com