recruit dmk 24112021 featured

รับสมัครพนักงาน ประจำสถานีดอนเมือง (DMK) ***บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงิน หรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี*** 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1. พนักงานคัดแยกสัมภาระ (Sorter) 1.2. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (Loader) 1.3. พนักงานควบคุมขนถ่ายสัมภาระ (Aircraft Loadmaster) 1.4. พนักงานทำความสะอาดบนเครื่องบิน (Cleaner) 1.5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในลานจอด (Safety Control Officer) 1.6. พนักงานขับอุปกรณ์ภาคพื้น 1 (Ground Services Equipment Operator 1) 1.7. เจ้าหน้าที่ประสานงานเที่ยวบิน (Turnaround Coordinator Agent) 1.8. เจ้าหน้าที่ควบคุมระวางบรรทุก (Load Control Agent) 1.9. เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการลานจอด (Ramp Operations Control Agent) 1.10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบิน…