Security Supervisor 100821 featured

รับสมัครพนักงาน ประจำสถานีภูเก็ต (HKT) ***บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ไม่มีนโยบายการเรียกรับเงิน หรือค่าตอบแทนในการสมัครงานทุกกรณี*** 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร – หัวหน้าส่วนรักษาความปลอดภัย (Security Supervisor) 2. คุณลักษณะทั่วไป – มีสัญชาติไทย – เพศชาย หรือ หญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น – อายุ 28 ปีขึ้นไป – สุขภาพร่างกายแข็งแรง 3. คุณลักษณะต้องห้าม – เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม – เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ – เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ – เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในทางศีลธรรม 4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีเอกสารครบเท่านั้น) เรียงเอกสารตามรายการ และให้รวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันสำหรับส่งหลักฐานสมัครงาน – แบบฟอร์มกรอกประวัติ บริษัท…