วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 28 ต.ค. 2562 เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น. วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 28 ต.ค. 2562 เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น. วันที่ขายทอดตลาด : 28 ต.ค. 2562 เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.