วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 พ.ค 2563 เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น. เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น. วันที่พิจารณาผล : 8 พ.ค 2563 เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.