วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ธ.ค.2564 เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น. เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น. วันที่พิจารณาผล : 24 ธ.ค.2564 เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ธ.ค.2564 เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น. เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น. วันที่พิจารณาผล : 23 ธ.ค.2564 เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ม.ค.2563 เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:30 น. เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น. วันที่พิจารณาผล : 27 ม.ค.2563 เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.