ประกาศ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงาน โครงการทำความสะอาดแบบครบวงจร ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงครั้งเดียว

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ธ.ค.2566 เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น. เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น. วันที่พิจารณาผล : 18 ธ.ค.2566 เวลาพิจารณาผล : 10:00 น. ประกาศ เอกสารประกาศประกวดราคา ข้อกำหนดรายละเอียด ราคากลาง

สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริษัท บริการ ภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด(แห่งใหม่)

เลขที่สัญญา : 3CI3-670001 วงเงิน : 2,122,654.34 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ระยะเวลา : 45 วัน วันเริ่มต้นสัญญา : 8 พฤศจิกายน 2566 วันสิ้นสุดสัญญา :  22 ธันวาคม 2567 ระยะเวลารับประกัน :  2 ปี รายละเอียดสัญญา

ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงครั้งเดียว

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พฤษภาคม 2566 เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09.00 น. เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10.00 น. เวลาพิจารณาผล : 10.00 น. ประกาศ เอกสารประกาศประกวดราคา ข้อกำหนดรายละเอียด ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ประจำปี 2566

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 มี.ค. 2566 เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น. เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น. เวลาพิจารณาผล : 10:00 น. ประกาศ เอกสารประกาศประกวดราคา ข้อกำหนดรายละเอียด ราคากลาง

ประกาศประกวดราคางานจ้างผลิตกางเกงปฏิบัติการ ด้วยวิธีประมูล โดยการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงครั้งเดียว

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ม.ค. 2566เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.วันที่พิจารณาผล : 20 ม.ค. 2566เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.

ประกาศประกวดราคางานจ้างผลิตเสื้อโปโล AOTGA ด้วยวิธีประมูลโดยการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงครั้งเดียว

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ต.ค.2565เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.วันที่พิจารณาผล : 27 ต.ค.2565เวลาพิจารณาผล : 10:00 น. ประกาศประกวดราคา เอกสารประกาศประกวดราคา ข้อกำหนดรายละเอียด ราคากลาง

ประกวดราคางานซื้อรถรับ – ส่งผู้โดยสาร แบบชานต่ำ (Passenger Bus) จำนวน 10 คัน

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ธ.ค.2564 เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น. เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น. วันที่พิจารณาผล : 24 ธ.ค.2564 เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.

จัดจ้างโครงการงานออกแบบและพัฒนาระบบ ERP การเงิน บัญชีและระบบจัดซื้อ จำนวน 1 งาน

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ธ.ค.2564 เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น. เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น. วันที่พิจารณาผล : 23 ธ.ค.2564 เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.