AOT Ground Aviation Services Company Limited (AOTGA) was inspected and jointly developed standards with ISAGO (The IATA Safety Audit for Ground Operations)

ISAGO-DMK (1)

»On July 17–21, 2023, AOT Ground Aviation Services Company Limited (AOTGA) was inspected and jointly developed standards with ISAGO (The IATA Safety Audit for Ground Operations) to raise standards to be international in the aviation industry and to build confidence in the service of all customers through the inspection and joint development of standards this time. This will check all of the services of the company to see if they meet the international standards that have been set or not. Mr.Sharad Tijoriya and Mr.Atul Garg have been the inspectors since Monday, July 17, and ended the inspection in the head office on July 19, before continuing to check at Don Mueang Station on July 20 and ending on July 21, 2023. Phuket Station is scheduled to begin next week and will receive a certificate in October 2023.

The ISAGO certificate is considered a standard inspection of ground service companies within the airport, which is a service provider to airlines. It will cover management, transportation control, baggage handling, goods and ground operations for aircraft, etc. Therefore, having a certificate from ISAGO is important to certify the standards of work in all aspects of ground service.

.

»วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ได้เข้ารับการตรวจสอบ และร่วมพัฒนามาตรฐานกับ ISAGO (The IATA Safety Audit for Ground Operations) เพื่อยกระดับมาตรฐานไปสู่ความเป็นสากลในอุตสาหกรรมการบิน และเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการของลูกค้าทุกท่าน ผ่านการตรวจสอบและการร่วมพัฒนามาตรฐานในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการตรวจเช็คการให้บริการทุกบริการของทางบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งได้มี Mr.Sharad Tijoriya และ Mr.Atul Garg เป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่าน และสิ้นสุดการตรวจสอบในส่วนของสำนักงานใหญ่ในวันที่ 19 กรกฎาคม ก่อนจะเริ่มตรวจสอบต่อในส่วนของสถานีดอนเมืองในวันที่ 20 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ส่วนของสถานีภูเก็ตกำหนดการจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์ถัดไป และจะได้รับใบรับรองในช่วงเดือนตุลาคม 2566
ทั้งนี้ ใบรับรองจาก ISAGO ถือเป็นการตรวจสอบมาตรฐานบริษัทผู้ให้บริการภาคพื้นภายในท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่สายการบิน โดยจะครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ การควบคุมการขนส่ง การให้บริการผู้โดยสาร การจัดการสัมภาระ การจัดการสินค้า และการปฏิบัติการภาคพื้นสำหรับอากาศยาน เป็นต้น ดังนั้นการมีใบรับรองจาก ISAGO จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะรับรองมาตรฐานการทำงานในทุก ๆ ด้านของการให้บริการภาคพื้นนั่นเอง
ISAGO-DMK (2)