AOTGA vs ICE_230322 (2)

AOTGA ร่วมลงนามในสัญญาจ้างการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ ERP Oracle E-Business Suite กับ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด (iCE)

» นางสาวอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบ ERP Oracle E-Business Suite กับบริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ iCE นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะ ณ ห้องรับรองพิเศษ AOTGA ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

AOTGA vs ICE_230322 (6)
AOTGA vs ICE_230322 (7)

» ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ AOTGA ที่มุ่งเน้นให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บุคลากรและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

AOTGA vs ICE_230322 (5)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com