PG_011220_title

“AOTGA” เปิดให้บริการภาคพื้นอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

     วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) หรือ AOTGA ได้เปิดให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นแก่สายการบินภายในประเทศและต่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport)

PG_011220 (8)
PG_011220 (14)

     ในการนี้ คุณอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่ คุณธรรวีร์ ศรีนวล รองผู้จัดการใหญ่ คุณสุภา ศุขภะวัน รองผู้จัดการใหญ่ สถานีภูเก็ต และคุณนิวัฒน์ ธานินทราวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัท AOTGA เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ ของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณแก่ คุณจิรวัฒน์ วุฒิวัฒน์วรกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการปฏิบัติการภาคพื้น คุณอินทิรา พาที นายสถานี ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต และคุณปรเมษฐ ลิมปิทีปราการ ผู้จัดการแผนกงานบริหารจัดการสัญญาบริการภาคพื้น ตัวแทนจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในโอกาสที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ให้ความเชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจแก่บริษัท AOTGA ได้ดำเนินการดูแลการให้บริการภาคพื้นแก่ผู้โดยสารและเที่ยวบินของสายการบิน โดยจะทำการบินวันละ 6-8 เที่ยวบินต่อวัน ในเส้นทางต่าง ๆ อาทิ เช่น ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ, ภูเก็ต-สมุย, ภูเก็ต-หาดใหญ่ ซึ่งใช้อากาศยานประเภท ATR-72 และ Airbus 319/320 ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

PG_011220 (4)
PG_011220 (1)

     คุณอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ ได้กล่าวว่า “ทางบริษัทมีความยินดีอย่างมากที่มีโอกาสได้ให้บริการแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบินต่างๆ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงคุณภาพในการให้บริการ และมาตรฐานต่างๆ ที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อการให้บริการโดยยึดถือคู่มือมาตรฐานขององค์กรระดับสากล อย่างเช่น International Air Transport Association (IATA) และให้การมั่นใจแก่สายการบินต่างๆ ว่าบริษัทจะพยายามสร้างเสริม พัฒนาคุณภาพ ความรู้ความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องดูแลรักษาให้อยู่ในมาตรฐานตลอดเวลา รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการบินของโลก มาพัฒนาการทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร และทุกๆ ท่าอากาศยานที่ทางบริษัทเป็นผู้ให้บริการอยู่ในปัจจุบันและอนาคต”

PG_011220 (11)

     ทั้งนี้การบริการของ AOTGA นั้น เป็นการให้บริการภาคพื้นเต็มรูปแบบ ได้แก่ การให้บริการภาคพื้นแก่ผู้โดยสาร (Passenger Services) และการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นแก่อากาศยาน (Ground Services Equipment) อย่างครบวงจร เพื่อสนองต่อความต้องการของสายการบินลูกค้าทั้งภายในและสายการบินต่างประเทศ โดยรองรับอากาศยานได้ทุกประเภท อาทิ เช่น A320, A330, A340, A350, B737, B747, B757, B767, B777 และ B787 รวมถึงอากาศยานส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่จะเข้ามายังท่าอากาศยานภูเก็ตโดย บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการให้บริการภายใต้มาตรการCOVID-19 ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐ

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com