AOTGA-anniversary-3-years_010222_title
AOTGA anniversary 3 years_010222 (4)
AOTGA anniversary 3 years_010222 (6)

» AOTGA ทำบุญครบรอบ 3 ปี การให้บริการภาคพื้น

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.09 น. บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ศาลท่านขุนเดช บริเวณทางเข้าประตู 1 (ต้นไทร) ศาลท้าวเวสสุวรรณโณ ศาลบริเวณอาคารคลังสินค้า 4 และศาลเจ้าแม่ไทรทอง พร้อมทั้งถวายเพลและสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง) เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี ในการดำเนินงานให้บริการภาคพื้น นำโดย พลเอก ศุภวัฒน์ เชิดธรรม ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา AOTGA ได้เรียนรู้และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์ภาคพื้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานในรูปแบบดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) กำหนด

ทั้งนี้ความสำเร็จของ AOTGA นั้น มาจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่มีส่วนร่วมทำให้ AOTGA เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้

AOTGA anniversary 3 years_010222 (2)
AOTGA anniversary 3 years_010222 (3)
AOTGA anniversary 3 years_010222 (7)
AOTGA anniversary 3 years_010222 (1)

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com