Untitled-1

      ทีมผู้บริหาร AOTGA นำโดย นางสาวอมรรัตน์ กริตโสภณ ผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดีกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) พร้อมมอบของที่ระลึกและกระเช้าดอกไม้ให้แก่ผู้บริหารสายการบินฯ ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินแถว E1 - E8 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

      การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่นี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินเดียวที่ให้บริการทั้งท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่บินตรงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่ 4 เส้นทางภายในประเทศ (เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี่ และสุราษฎร์ธานี) เพื่อสร้างโอกาส กระตุ้นเศรษกิจการท่องเที่ยวในประเทศ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้โดยสาร

S__28827708
S__28827710

      สุดท้ายนี้เราขอแสดงความยินดีแก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย และขอขอบคุณสายการบินฯ ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ AOTGA มาโดยตลอด

S__28827711
S__28827712