จิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน (4)

AOTGA ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน ท่าอากาศยานดอนเมือง

» จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอในการให้บริการ จึงได้มีการรับอาสาสมัครทั่วไปสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

จิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน (6)
จิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน (5)

» เมื่อวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2564 พนักงาน AOTGA ร่วมเป็นจิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแจกบัตรคิว กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ ลงบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย หรืออำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ จุดฉีดวัคซีน ชั้น 3 อาคาร services hall ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งจิตอาสาทุกท่านได้ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลัง

จิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน (3)
จิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน (1)
จิตอาสาหน่วยฉีดวัคซีน (2)

» ในเวลาวิกฤตของประเทศขณะนี้คาดว่ายังคงต้องอาศัยแรงกายแรงใจจากทุกคนอีกพอสมควร ส่วนหนึ่งคือการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อีกส่วนหนึ่งคือการช่วยเหลือเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับมาดีขึ้น ขอขอบคุณจิตอาสาทุกคนที่สละเวลาส่วนตัวทำเพื่อส่วนรวม 💙

ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA)
โทรศัพท์ : 064-182-5396
อีเมล : marketing@aotga.com