เลขที่สัญญา : ๖xx-xxxxxx
วันที่ทำสัญญา : 17 ธ.ค. 2562
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท xx จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : xxx,xxx.๐๐
เงินล่วงหน้า (15%) : –
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.พ. 2563
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
การรับประกันผลงาน : 2 ปี

button att