เลขที่สัญญา :
วันที่ทำสัญญา :
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง :
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :
เงินล่วงหน้า (15%) :
วันเริ่มต้นสัญญา :
วันที่สิ้นสุดสัญญา :
กำหนดเบิกจ่ายเงิน :
การรับประกันผลงาน :