สัญญาเช่ารถรับ-ส่งผู้โดยสารแบบชานต่ำ
(Low-Floor Passenger Bus) จำนวน 2 คัน
เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

เลขที่สัญญา : 2CL3-670001

เลขที่ PO : 266001949

วงเงิน : 1,990,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

ระยะเวลา : 6 เดือน

วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ตุลาคม 2566

วันสิ้นสุดสัญญา :  31 มีนาคม 2567

ระยะเวลารับประกัน :  -