สัญญาจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ประจำอาคารคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต 9 อัตรา

เลขที่สัญญา : 3CS3-670001

เลขที่ PO : 266001958

วงเงิน : 4,449,060.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

ระยะเวลา : 12 เดือน

วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ตุลาคม 2566

วันสิ้นสุดสัญญา :  30 กันยายน 2567

ระยะเวลารับประกัน :  -