ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงครั้งเดียว