ประกาศประกวดราคางานจ้างผลิตเสื้อโปโล AOTGA ด้วยวิธีประมูลโดยการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงครั้งเดียว

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ต.ค.2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ต.ค.2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.