วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ม.ค.2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ม.ค.2563
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.

button torbutton mPrice