ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงครั้งเดียว

วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พฤษภาคม 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09.00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10.00 น.
เวลาพิจารณาผล : 10.00 น.