วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 พ.ค 2563
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 10:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 พ.ค 2563
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.

1234