วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 28 ต.ค. 2562
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 28 ต.ค. 2562
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 28 ต.ค. 2562
เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.

button att